Author Topic: SAFETY NET ตาข่ายป้องกันอุบัติเหตุ  (Read 987 times)

admin

  • Administrator
  • Full Member
  • *****
  • Posts: 133
    • View Profile
SAFETY NET ตาข่ายนิรภัยกันตกชนิดผสมสารกันไฟลาม หลายๆครั้งที่เกิดอุบัติเหตุคนงานพลัดตกจากที่สูง  วัสดุก่อสร้างตกหล่นนอกไซต์งาน ทั้งจากความประมาท หรือ เพราะเหตุสุดวิสัย ตาข่ายที่คอยรองรับประชาชนที่ประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจอยู่ 3 ชั้น คือ เมื่อประชาชนประสบปัญหาแล้วจะมีตาข่ายชั้นที่ 1 รองรับ แต่หากชั้นที่ 1 ไม่สามารถรองรับได้ก็จะมีตาข่ายชั้นที่ 2 รองรับ จนกระทั่งถึงตาข่ายชั้นสุดท้ายที่รองรับ เพื่อคอยรองรับประชาชนที่ประสบปัญหาให้มีความเดือดร้อนน้อยที่สุดหรือเจ็บตัวน้อยที่สุด