Author Topic: จำหน่าย solar cell ผลิตกระแสไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์  (Read 2074 times)

admin

  • Administrator
  • Full Member
  • *****
  • Posts: 133
    • View Profile

ปัจจุบันได้มีการรณรงค์ให้อนุรักษ์พลังมากขึ้น มีประชาชนทั่วไปรวมถึงหน่วยงานต่างๆ ให้ความร่วมมือในการประหยัดพลังงาน ลดการใช้พลังงานกันอย่างแพร่หลาย และอีกทางเลือกหนึ่งในการลดการใช้พลังการกระแสงไฟฟ้า คือการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใช้เองตามบ้านเรือน และถามสถานที่ต่างๆ โดยในปัจจุบันสามารถหาแหล่งจำหน่าย solar cell และพบแห็นบ้านเรือนหลายหลังมีการติดตั้ง  solar cell เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าใช้เองที่บ้าน รวมไปถึงอาคารสำนักงานในหลายๆด้วยเช่นกัน การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์นอกจากจะช่วยลดการใช้ไฟฟ้าที่มาจากโรงงานแล้ว นอกจากจะลดค่าไฟฟ้าภายในบ้านแล้ว เรายังสามารถส่งกระแสไฟฟ้าขายให้กับโรงงานไฟฟ้าได้อีกด้วย
« Last Edit: December 08, 2014, 01:56:24 AM by admin »