Author Topic: รับตรวจสอบบัญชี ปรึกษาเกี่ยวกับธุรกิจ  (Read 1026 times)

admin

  • Administrator
  • Full Member
  • *****
  • Posts: 133
    • View Profile
รับตรวจสอบบัญชี มีทีมผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต, ผู้สอบบัญชีภาษีอากร และนักการเงิน ซึ่งให้บริการทางด้านตรวจสอบบัญชีเพื่อรับรองงบการเงิน ตามที่กระทรวงพาณิชย์ และกรมสรรพากรกำหนด, ตรวจสอบและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน มีการวางแผนภาษีให้ลูกค้าอย่างรัดกุม เพื่อให้ได้งบการเงินที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และจัดทำงบการเงินตาม พรบ.การบัญชี ภายใต้การควบคุมงานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอย่างใกล้ชิดและเป็นระบบ ลูกค้าจะได้ข้อมูลการทำงานบัญชีที่เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ข้อมูลในการตัดสินใจด้านธุรกิจ และวางแผนภาษี