Author Topic: ของเล่นเสริมพัฒนาการสร้างการเรียนรู้  (Read 1206 times)

admin

  • Administrator
  • Full Member
  • *****
  • Posts: 133
    • View Profile

ของเล่นเสริมพัฒนาการ ช่วยส่งเสริมพัฒนาการในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะด้านการสัมผัส การมองเห็น การฟัง และการจดจำ ทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้จากการเล่นของเล่น พร้อมได้รับความเพลิดเพลิน ทั้งนี้การเลือกของเล่นเสริมพัฒนาการให้กับเด็กๆนั้น ควรเลือกของเล่นที่มีความเหมาะสมกับช่วงอายุของเด็ก เพื่อให้ได้ของเล่นที่ไม่ยากและไม่ง่ายจนเกินไป เพราะการเล่นของเล่นที่ยากเกินความสามารถเด็กจะเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายและไม่อยากเล่นของเล่นนั้นๆอีกเลย ทั้งนี้ของเล่นเสริมพัฒนาการอาจมีหลายรูปแบบตามความเหมาะสมในแต่ละด้าน ไม่ว่าจะเป็นตัวต่อไม้ ตัวต่อจิ๊กซอว์ หรือเครื่องเล่นสนาม ทุกอย่างรวดเป็นสิ่งที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กๆได้เช่นกัน