Author Topic: สื่อการสอนช่วยเสริมพัฒนาการให้กับเด็  (Read 1194 times)

admin

  • Administrator
  • Full Member
  • *****
  • Posts: 133
    • View Profile


สื่อการสอนนัันเป็นตัวกลางสำคัญทำให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีและง่ายขึ้นกับเด็กทั่วๆไป  ในตอนวัยเด็ก นอกเหนือจากการเรียนในโรงเรียน และช่วยงานบ้านเล็กๆ น้อยๆ แล้วเด็กๆ ก็มักจะมีเวลาว่างมากเพียงพอที่จะสำรวจธรรมชาติที่อยู่รอบๆ บ้าน หรือบริเวณหมู่บ้าน ป่าหญ้าคา และ อื่นๆ การที่ได้ทำเช่นนี่้เปรียบเสมือนการเรียนรู้อยู่เสมอ เด็กๆสามารถได้รับการเสริมสร้างให้มีความรู้ในเรื่องสื่อนวัตกรรมการสอนที่ส่งผลโดยตรงให้ โดยมีกระบวนการเรียนการสอนมีความน่าสนใจ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่เมื่อพูดถึงสื่อนวัตกรรมการสอน คนโดยทั่วไปมักเข้าใจว่า หมายถึง เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คนในประเทศที่ได้รับการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรม แต่ในประเทศที่กำลังพัฒนา กลับมาให้ความสนใจในนวัตกรรมการเรียนการสอนที่มีต้นทุนต่ำ การเรียนรู้อยู่เรื่อยจะทำให้ผู้เรียนนั้นเกิดความเข้าใจได้โดยง่าย